สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการการดำรงชีวิต
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
สารและสมบัติของสาร
พลังงาน
กระบวนการการเปลี่ยนแปลงของโลก
ดาราศาสตร์และความเปลี่ยนแปลง
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

โปรดติดตั้ง plug in
ก่อนการใช้งาน
Flash Player
Acrobat Reader
Acrobat Reader

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

ช่วงชั้นที่ 1 ระดับ ป.1 - ป.3

แผ่นดินไหวคืออะไร (STKC - VSB)
น้องๆ สงสัยหรือไม่ว่าแผ่นดินไหวคืออะไร มาไขข้อข้องใจกันดีกว่า

ช่วงชั้นที่ 2 ระดับ ป.4 - ป.6

ทฤษฎีการยืด-หด (STKC - VSB)
ต้นเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนั้น เกิดจากอะไร มีที่มามาจากไหน หาคำตอบได้จากเรื่องทฤษฎีการยืด-หด

ช่วงชั้นที่ 3 ระดับ ม.1 - ม.3

ขนาดของแผ่นดินไหว (STKC - VSB)
 
เมื่อเกิดแผ่นดินไหวแต่ละครั้งนั้น ยอมมีขนาดการเกิดไม่เหมือนกันอย่างแน่นอน ติดตามอ่านเรื่องขนาดของแผ่นดินไหวกันดีกว่า ว่าหมายถึงอะไร

ช่วงชั้นที่ 4 ระดับ ม.4 - ม.6

เครื่องตรวจแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว (STKC - VSB)
น้องทราบกันหรือไม่ว่าเมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือน เราจะต้องใช้เครื่องมือชนิดใดมาเพื่อวัดแรงสั่นสะเทือน มาอ่านรายละเอียดเรื่องนี้กันดีกว่าจะได้รู้ว่าแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นนั้น ก็ยังมีเครื่องช่วยวัดแรงสั่นสะเทือนเหมือนกัน